Endüstri mühendisliği gitgide daha çok önem kazanan bir meslek konumuna gelmiştir. Bunun başlıca nedeni kuşkusuz endüstri mühendisliği bilgi ve becerilerinin çok geniş bir istihdam alanında yararlı ve aranır olmasıdır. Üretim sürecinde önem taşıyan sistemlerin tasarımı, planlaması, kurulması, iyileştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için endüstri mühendislerinin kapsamlı analiz, sentez ve modelleme becerileri kazanması gerekir. Bu nedenle eğitim programımızda matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve ekonomi bilgilerinin yanı sıra modelleme ve tasarım becerilerine de büyük önem verilir.

Endüstri mühendisliği çoğu zaman mal ve hizmet üretiminde para, insan gücü ve diğer kısıtlı kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını amaçlayan mühendislik dalı olarak tanımlanır. Bu anlayışın hemen hemen bütün endüstri mühendisliği bölümlerince benimsendiğini ve eğitim programlarının genelde bu anlayış çerçevesinde düzenlendiğini görüyoruz. Oysa biz bunun yeterli bir tanımlama olduğu kanısında değiliz. Endüstri mühendisliğinin imalat faaliyetleri ile sınırlı geleneksel tanımı da bize göre geride kalmıştır. Eğitim programımız bu nedenle diğer bölümlerin programlarından ciddi biçimde farklıdır.

Endüstri mühendisleri çalışmalarında matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgilerini, mühendislik analiz ve tasarım prensiplerini bir arada kullanır. Endüstri mühendislerinin, mesleğin potansiyelini tümüyle harekete geçirebilmek için örgütlü insan etkinliklerinin birbiriyle etkileştiğini, belirsizlik, değişkenlik ve çelişkiler içerdiğini, son derece karmaşık olduğunu göz önünde bulundurması, bununla baş edebilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmenin yolu ise bilimsel bilginin sistem düşüncesi ve sistem yaklaşımı ile bütünleştirilmesinden geçer.

Bölümün kuruluşundan beri sistem düşüncesini derslerimizde vurgulayarak öğrencilerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı son yıllarda daha ileriye taşıyarak "Systems Thinking" adı altında bir ders geliştirdik. Bu dersin benzeri başka hiçbir endüstri mühendisliği bölümünde yoktur. Sistem düşüncesi yaklaşım ve yöntemleri "Systems Design I" ve "Systems Design II" başlıklı Sistem Tasarım dersleri ile daha da geliştirilerek işlenmektedir. Özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülen ve gerçek hayat problemlerini konu edinen Sistem Tasarımı dersleri de ilk kez bölümümüz tarafından geliştirilmiş ve diğer bölümlere örnek oluşturmuştur. İsterseniz Sistem Tasarımı proje arşivimizi inceleyebilirsiniz.

Öğrencilerimize farklı sektörlerde karşılaşılan sorunların sistemik karakterlerini gereğince anlayabilmeleri ve etkili çözüm önerileri geliştirebilmeleri için geniş bir yelpazede teknik seçmeli dersler sunulmaktadır. Bölümümüzün önerdiği ders listesini inceleyebilirsiniz